RMÖ, Värmlands län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
2009 startade Länsstyrelsen ett övervakningsprogram i grundvatten bestående av 7 trendstationer och 12 omdrevsstationer. Vid trendstationer övervakas så kallade basparametrar 2 ggr/år och eventuella tilläggsparametrar med jämna mellanrum t.ex. vart sjätte år eller vart tredje år. Omdrevsstationerna planerades att provtas var sjätte år med startår antingen 2009, 2010 eller 2011. År 2012 reviderades provtagningsprogrammet och kom då att omfatta totalt 56 omdrevsstationer (inklusive de 12 "gamla"). Startår för samtliga omdrevsstationer i det reviderade programmet blev antingen 2012, 2013, 2014 eller 2015 - oavsett när de provtogs under perioden 2009-2011. Omdrevsstationerna är planerade att provtas 1 gång vart sjätte år, men i och med att startåret "nollställdes" 2012 kan provtagning ha skett t.ex. 2009 och 2012 vid samma station även om den angivna frekvensen är "var sjätte år" och "startår 2009". Detta finns i så fall beskrivet på parameternivå för berörda stationer. De 7 trendstationerna behölls i revideringen men antalet parametrar utökades för kommande år. Programmet kommer att ses över 2015 vilket innebär att stationer, parametrar, provtagningsfrekvens, m.m. kan komma att ändras.

Urvalet av stationer har framförallt skett efter en påverkansanalys i GIS, där stationer i områden med potentiellt stor mänsklig påverkan har prioriterats. Stationsurval och parameterval följer till stor del vägledningen för det gemensamma delprogrammet "Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk". Stationerna ligger i antingen kommunala vattentäkter, källor eller privata brunnar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:47
2019-01-30 10:55

Undersökningen påbörjades 2009 och omfattade då 12 omdrevsstationer. Omdrevsstationerna planerades att provtas 1 gång vart sjätte år, med start antingen 2009, 2010 eller 2011. År 2012 reviderades provtagningsprogrammet och kom då att omfatta totalt 56 omdrevsstationer (inklusive de 12 "gamla"). Startår för samtliga omdrevsstationer i det reviderade programmet blev antingen 2012, 2013, 2014 eller 2015 - oavsett när de provtogs under perioden 2009-2011. Omdrevsstationerna är planerade att provtas 1 gång vart sjätte år, men i och med att startåret "nollställdes" 2012 kan provtagning ha skett t.ex. 2009 och 2012 vid samma station även om den angivna frekvensen är "vart sjätte år" och "startår 2009". Detta finns i så fall beskrivet på parameternivå för berörda stationer. Programmet kommer att ses över 2015 vilket innebär att stationer, parametrar, provtagningsfrekvens, m.m. kan komma att ändras.

Urvalet av stationer har framförallt skett efter en påverkansanalys i GIS, där stationer i områden med potentiellt stor mänsklig påverkan har prioriterats. Stationsurval och parameterval följer till stor del vägledningen för det gemensamma delprogrammet "Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk". Omdrevsstationerna ligger i antingen kommunala vattentäkter, källor eller privata brunnar.
Undersökningstyper Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Alkalinitet 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Arsenik 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Bekämpningsmedel 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter
Klorid 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Totalkväve 2009 2011 Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Totalfosfor 2009 2011 Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Konduktivitet 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Ammonium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Nitrat 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Sulfat 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Bensen 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
VOC+Bensen
Bromerad difenyleter 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PBDE
1,2-dikloretan 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
VOC+Bensen; 1,2-dikloretan
Bly och blyföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Nickel och nickelföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PAH
Triklormetan (kloroform) 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
VOC+Bensen
Krom 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Zink 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Koppar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel potatis, även Metalaxyl analyseras
Trikloreten och Tetrakloreten 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
VOC+Bensen
Benso(a)pyrene 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PAH
Syrgas 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Temperatur 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Kalcium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Kobolt 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Järn 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Vanadin 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metaller
Kalium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Natrium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Mangan 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
TOC 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Magnesium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Fosfat 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Fluor 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Totalaluminium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Basanalyser
Nitrit 2018 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorerade lösningsmedel
PFAS 11 2016 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS