SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53

Provtagning sker 12 ggr/år (varje månad) vid följande stationer: By15, Ås512, Sä323, Sä325, Vi6 och Vi31. Vid övriga stationer är frekvensen 6 ggr/år jämna månader. Prov från stationerna Vi6 och Vi31 analyseras vid Bäckhammars Bruk.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Löst organiskt kol 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrit 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1989 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2011 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö