SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53

Sedimentundersökningarna genomförs vart tionde år, och för varje tillfälle sker en separat utvärdering av vilka parametrar och lokaler som kan vara lämpliga. Redovisat innehåll gäller undersökning 2008.
Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Järn 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Mangan 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
TOC 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Prioriterade ämnen 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bromerad difenyleter 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bly och blyföreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nickel och nickelföreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nonylfenol (4-nonylfenol) 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Oktylfenol 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Tributyltenn föreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Dioxiner och dioxinlika föreningar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Dioxinliknande PCB
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Särskilda förorenande ämnen 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Arsenik 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Krom 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Zink 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Koppar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Dioxiner 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kobolt 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kalium 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Natrium 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Glödrest 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Magnesium 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Fluor 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Totalaluminium 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Alifater 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Aromater 1998 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län