SRK, By- och Borgviksälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar, och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. Nuvarande program upprättades 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
By- och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:55
2016-01-27 15:48

Provtagningsfrekvens 2 ggr/år (mars/april och augusti), dock 4 ggr/år vid fiskodling (Gf4-1/Gf4-
2/Gf4-3; lokal beror på vindriktning vid provtagningstillfället).
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1989 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2013 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Temperaturförhållande 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2002 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fenoler 2002 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö