SRK, By- och Borgviksälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar, och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. Nuvarande program upprättades 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
By- och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:55
2016-01-27 15:48

Provtagning utförs i samtliga stationer under hösten vart fjärde år med början 2012. Stationerna Gf4-3 och Ky2 undersöks även år vartannat år. Botungen ingår i RMÖ-programmet Vattenkemi i tidsseriesjöar.
Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1998 - Vart annat år Länsstyrelsen i Värmlands län
BQI 1999 - Vart annat år Länsstyrelsen i Värmlands län
BQI kan påvisa effekter av näringspåverkan i sjöar
ASPT 1998 - Var fjärde år Länsstyrelsen i Värmlands län
ASPT är ett allmänt index som visar ekologisk kvalitet i både sjöar och vattendrag.
DJ-index 1998 - Var fjärde år Länsstyrelsen i Värmlands län
DJ-indexet kan påvisa effekter av näringspåverkan i vattendrag
MISA 1998 - Var fjärde år Länsstyrelsen i Värmlands län
MISA kan påvisa effekter av försurning i vattendrag