SRK, By- och Borgviksälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar, och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. Nuvarande program upprättades 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
By- och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:55
2016-01-27 15:48

Sedimentundersökningar sker vart tionde år, och har ett basprogram med metaller, samt olika tillägg med analys av EOX och oljeindex (TPH). Vid några stationer sker en förutsättningslös screening (GC-MS)
Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Totalkväve 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Totalfosfor 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Prioriterade ämnen 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bensen 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bromerad difenyleter 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Endosulfan 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bly och blyföreningar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nickel och nickelföreningar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Oktylfenol 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Tributyltenn föreningar 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Särskilda förorenande ämnen 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Arsenik 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Krom 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Zink 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Koppar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kobolt 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Glödrest 2000 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Eg. Glödförlust
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Alifater 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Aromater 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Klorfenoler 2013 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län