SRK, Klarälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll inom Klarälvens avrinningsområde består av vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Klarälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:57
2018-01-19 11:48

Sjöar provtas i mars/april och i augusti vid 0,5 m djup och 0,5-1 m över botten. Syrgasprofiler finns sedan 2004.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2005 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2005 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1997 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bensen 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Endosulfan 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Oktylfenol 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2014 - Var tionde år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Temperaturförhållande 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö