SRK, Klarälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll inom Klarälvens avrinningsområde består av vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Klarälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:57
2018-01-19 11:48

Analyser av metaller, och i några stationer TPH (oljeindex; Rådasjön, Värmullen), Tot-N och Tot-P (Framsjön och Knon), samt förutsättningslös GC-MS-screening efter flyktiga och extraherbara ämnen (Värmullen, Kårebolssjön).
Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Totalkväve 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Totalfosfor 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Prioriterade ämnen 1993 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 1993 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1993 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bensen 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bromerad difenyleter 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Endosulfan 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Bly och blyföreningar 1993 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nickel och nickelföreningar 1993 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Oktylfenol 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Tributyltenn föreningar 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Särskilda förorenande ämnen 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Krom 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Zink 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Koppar 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Glödrest 1993 - annat Länsstyrelsen i Värmlands län
Glödförlust
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Alifater 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län
Aromater 2014 - Var tionde år Länsstyrelsen i Värmlands län