SRK, Klarälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll inom Klarälvens avrinningsområde består av vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Klarälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:57
2018-01-19 11:48

Vid samtliga sjöar analyseras klorofyll, medan det vid 5 sjöar görs en fullständig växtplanktonanalys.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Växtplankton i sjöar
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1990 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Andel blågrönalger 1991 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Trofiskt planktonindex (TPI) 1991 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Artantal för växtplankton 1991 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Klorofyll a 1990 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vid 2 stationer analyseras klorofyll 2 ggr/år (Framsjön och Värmullen)
Totalbiomassa 1991 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län