SRK, Upperudsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningarna i Upperudsälvens avrinningsområde är uppdelade i basprogram och specialundersökningar. Nuvarande kontrollprogram har varit gällande sedan 2002.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalslands kanals Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Värmland
2011-02-21 11:03
2015-02-13 11:45

Undersökningarna startade i och i sjöar 1993.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1981 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2012 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2002 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2013 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1981 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2013 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2013 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö