SRK, Upperudsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningarna i Upperudsälvens avrinningsområde är uppdelade i basprogram och specialundersökningar. Nuvarande kontrollprogram har varit gällande sedan 2002.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalslands kanals Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Värmland
2011-02-21 11:03
2015-02-13 11:45

Växtplankton analyseras inom SRK-programmet för Upperudsälven för att ge en bild av näringssituationen i sjöar.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Växtplankton i sjöar
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Trofiskt planktonindex (TPI) 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Artantal för växtplankton 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län
Klorofyll a 1993 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Värmlands län