SRK, Dalbergså och Holmsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom Dalberså och Holmsån finns provlokaler som är provtagna tidigare än det nu gällande kontrollprogramet. SRk programmet kommer att under 2011 att uppdateras.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalbergså-Holmsåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-25 10:19
2021-08-13 11:40

Samordnad recipientkontroll.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1989 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Klorofyll a 1989 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Syrgas 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Ljusförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Siktdjup 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Näringsämnen 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Totalkväve 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Totalfosfor 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
TOC 2014 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Nitrat + nitrit 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Prioriterade ämnen 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Kadmium och kadmiumföreningar 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Bly och blyföreningar 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Temperaturförhållande 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Temperatur 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Särskilda förorenande ämnen 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Zink 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Koppar 2015 2015 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Salthaltsförhållanden 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Konduktivitet 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Försurning 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
pH 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Alkalinitet 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle
Absorbans 1989 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ett yt- och ett bottenprov per provtagningstillfälle