RMÖ, Trendsjöar, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att resultaten skall kunna användas som referensvärden vid tolkning av periodvisa landsomfattande inventeringar och även för bedömning av förändringar i mer påverkade områden. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppföljning av effekter av klimatförändringar, samt för att kunna ge prognoser för framtida förändringar. Resultaten skall även ge underlag för vidareutveckling och utvärdering av bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål.

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder i ett för landet representativt urval av sjöar som inte är påverkade av lokala/regionala utsläpp eller intensiv markanvändning.

Trendsjöarna (kallas även ibland för Referenssjöar eller Tidsseriesjöar) kompletteras främst av omdrevssjöar (SLU, Rapport 2007:10). Omdrevssjöarna ger genom sin högre yttäckning ger en mer heltäckande bild över tillståndet i svenska sjöar, medan trendsjöarna framförallt övervakar hur förändringar sker över tiden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Örebro
2010-12-23 11:48
2016-07-13 11:13

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1983 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1983 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor, totalkväve, fosfat, ammonium, nitrat+nitrit, TOC, Kisel, Mangan Järn
Totalkväve 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, alkalinitet, sulfat
pH 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans, Klorid, Magnesium, Kalcium, Natrium, Kalium, Fluor, Aluminium
Klorid 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1983 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö