GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är ett gemensamt delprogram som innebär ett samarbete mellan Uppsala, Stockholms och Södermanlands län samt Svealands kustvattenvårdsförbund. Stockholms län ansvarar för projektledningen. Detta program utgör en regional förtätning av Svealands Kustvattenvårdsförbunds årliga synoptiska provtagningar av ytvatten. Se även programmet Svealands kustvattenvårdsförbunds synoptiska kartering.
Programmen är även samordnade med nationell övervakning och recipientkontrollprogram.

Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering, att ge underlag för en regionalt yttäckande
statusbedömning av klorofyll, biovolym och fysikalisk-kemiska förhållanden. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att
upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i fytoplanktonsamhället.
Läs mer
2011-02-25 13:48
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2001
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
Uppsala
2011-02-25 13:46
2014-12-08 10:10

Inom det gemensamma regionala miljöövervakningsprogrammet tas prover på 4 stationer (som egentligen ingår i Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningsprogram) för biovolymsberäkningar av växtplankton. Utöver dessa stationer har även 11 andra regionala miljöövervakningsstationer provtagits enstaka gånger sedan 2006.
Undersökningstyper Växtplankton
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2006 - 2 gånger per år SMHI
Totalbiomassa 2006 - 2 gånger per år SMHI