SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF) har sedan början av 2000-talet genomfört en årlig synoptisk (samtidig) kartering av tillståndet i ytvatten vid ett stort antal stationer i Svealandskusten. Dessa karteringar omfattar näringsämnen, klorofyll, siktdjup och syrehalt i bottenvatten, samt växtplankton vid ett mindre antal stationer. Programmet syftar till att undersöka miljösituationen i kustzonen främst med avseende på eutrofiering, att ge underlag för en regionalt yttäckande statusbedömning av klorofyll, biovolym och fysikalisk-kemiska förhållanden. Programmet syftar också till att övervaka artsammansättning och att upptäcka eventuell förekomst av främmande arter i fytoplanktonsamhället. Under de senare åren har programmet av kostnadsskäl minskats i fråga om antal stationer, vilket ger en sämre yttäckning. För att bibehålla det ursprungliga programmets täckning kompletterar Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län med de stationer som saknas för att bibehålla den ursprungliga
täckningen.

Se även programmet GRMÖ, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Fria vattenmassan, synoptisk kartering.

Programmen är även samordnade med nationell övervakning och recipientkontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-02 12:17
.
Kust och hav
Löpande program
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
SRK, Samordnad recipientkontroll
2001
-
Pågående
Stockholm
Södermanland
Uppsala
2011-02-25 14:24
2014-12-04 14:07

Två gånger per år, i juli och augusti, provtas oceanografiska basdata på 0,5 meters djup.
Parametrar som ingår är: totalkväve, totalfosfor, fosfat, nitrit+nitrat, kisel, salthalt, temperatur, siktdjup och klorofyll a.
På stationer med skiktad vattenmassa mäts salthalt och syre i djupvattnet.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, kartering
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Klorofyll a 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Siktdjup 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Näringsämnen 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Totalmängd kväve - sommar 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Totalmängd fosfor - sommar 2001 - 2 gånger per år Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)