SRK, Öresunds vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Öresunds vattenvårdsförbund bildades 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram längs den svenska delen av Öresund. Provtagningarna starade 1985. 1996 gjordes en revidering av programmet och ett nytt kontrollprogram fastställdes 1997.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Öresunds vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 16:58
2020-04-15 09:39

Undersökning av miljögifter (metaller och organiska miljögifter) i sediment genomförs vart 6:e år och omfattar 6 stationer.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Antracen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Naftalen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(g,h,i)perylen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(b)fluoranten 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(k)fluoranten 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kobolt 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tenn 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Acenaftylen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Acenaften 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoren 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fenantren 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Pyren 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)antracen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krysen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dibenso(a,h)antracen 1998 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB