SRK, Öresunds vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Öresunds vattenvårdsförbund bildades 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram längs den svenska delen av Öresund. Provtagningarna starade 1985. 1996 gjordes en revidering av programmet och ett nytt kontrollprogram fastställdes 1997.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Öresunds vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 16:58
2020-04-15 09:39

Samordnad recipentkontroll
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1985 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Syrgas 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Siktdjup 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Näringsämnen 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Totalkväve 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Totalfosfor 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Ammonium 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
TOC 1985 1996 13 till 20 gånger per år SMHI
Kisel 1996 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Nitrat + nitrit 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Fosfat 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kol 1997 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kväve 1997 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Temperatur 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1985 - 13 till 20 gånger per år SMHI