SRK, Öresunds vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Öresunds vattenvårdsförbund bildades 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram längs den svenska delen av Öresund. Provtagningarna starade 1985. 1996 gjordes en revidering av programmet och ett nytt kontrollprogram fastställdes 1997.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Öresunds vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 16:58
2020-04-15 09:39

Bottenfauna provtas med modifierad Smith-McIntyre, 5 hugg per station. Antalet taxa, abundans och biomassa bestäms. Sediment provtas med Haps-corer och ytsedimentet (0-2 cm) fryses omedelbart. Sedimentet analyserars på torrsubstans och glödförlust.

Från och med 2016 används ny metodik med rörprovtagning (yta 0,0083 m2) med 10 replikat per station. Stationerna ÖVF 1:3 och ÖVF 4:9 har utgått och ersatts med ÖVF 1:1 samt ÖVF 3:6 från och med 2016. Stationen ÖVF 2:3 provtas enligt samma metodik som tidigare (se ovan).
Undersökningstyper Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår 1985 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1985 - 1 gång per år SMHI