SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sydkustens vattenvårdsförbund bildades 1992. Förbundet har till uppgift att samordna provtagning och utvärdera havsmiljöns tillstånd och utveckling längs Skånes sydkust. Kontrollprogrammet omfattar fysikalisk/kemiska vattenparameterar, primärproduktionsmätningar och växtplankton, makroalg-, ålgräs - och bottenfaunaundersökningar samt miljögiftsundersökningar i biota.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Sydkustens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 17:36
2019-06-12 11:34

Makroalger undersöks på två stationer (Kåseberga och Stavsten). Algernas täckningsgrad bestäms i storrutor 5x5 m inom tre djupintervall. Bedömning gör inom 3 storrutor per djupintervall. Djuputbredning av arter för typområde 7 bestäms.

Ålgräs undersöks på 2 stationer (Fredshög och Ystad) och undersökningen startade 1994. På varje provtagningsdjup tas 6 replikat inom den tätaste delen i ålgräsängen. En ram 25x25 cm läggs ut och allt ålgräs inklusive jordstammar lyfts upp. Även täckningsgraden av ålgräs i provtagninsområdet bestäms. Ålgrässkotten räknas och mäts och sockerhalten i rhizomen bestäms. (Metodik enligt "Feedback Monitoring Programme"). Stationen vid Ystad började provtas 2006 men endast genom videokartering längs 6 transekter (dvs inga kvantitativa prover har tagits pga att ålgräsängen nästan försvann 2007).

Fintrådiga alger provtogs tidigarepå 2 stationer för att finna årsmaximum och för att följa säsongscykel, provtagningen startade 1999 och pågick t.o.m. 2014.
Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 1993 - 1 gång per år SMHI
Undersökning av algernas täckningsgrad vid Stavsten och Kåseberga och undersökning av fintrådiga alger vid stationerna i Abbekås samt Kämpinge