RMÖ, Stockholms län. Integrerad kustfiskövervakning.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att följa upp miljökvalitet och biologisk mångfald i kustvatten. Programmet kan även användas för bedömning av ekologisk status i övergångsvatten samt som stöd för ekologisk status i kustvatten. Programmet syftar även till att följa upp miljömålen "Hav i balans samt levande kust och skärgård", "Ingen övergödning", "Begränsad klimatpåverkan", "Giftfri miljö" samt "Ett rikt växt- och djurliv".

Bestånd av kustlevande fisk provfiskas vid Askö-Fifång och i Lagnöområdet.

Det regionala programmet är samordnat med ett nationellt program som syftar till att följa de varmvattenlevande kustfiskbestånden i två relativt opåverkade områden.

Läs mer
Godkänd
2011-02-28 19:55
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2002
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 18:57
2014-12-01 11:00

Undersökningstypen ”Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat
provfiske med Nordiska kustöversiktsnät” används. Provfiskena sker en
gång per år i Lagnö kring månadsskiftet augusti/september.
Undersökningstyper Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2002 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i kustvatten 2002 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser