RK, Hörnefors avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att tydliggöra den samlade påverkan från olika verksamheter och belysa miljöeffekterna av utsläpp på kustområdena.
Godkänd
2011-02-22 13:54
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 15:17
2021-01-15 17:25

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2015 2016 2 gånger per år SMHI
Klorofyll a 2015 2016 2 gånger per år SMHI
Totalbiomassa 2015 2016 2 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Syrehalt, Syremättnad, COD-Mn
Ljusförhållanden 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Färg
Näringsämnen 1983 2016 2 gånger per år SMHI
TOC,PO4-P, Tot-P, Nitrat-Nitrit-N, NO3-N, NO2-N, NH4-N, Tot-N
Totalmängd kväve - sommar 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Totalmängd fosfor - sommar 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Temperatur
Salthaltsförhållanden 1983 2016 2 gånger per år SMHI
konduktivitet
Försurning 1983 2016 2 gånger per år SMHI
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 2016 2 gånger per år SMHI
Oorganiskt aluminium