RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ger underlag för att bedöma ekologisk status enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar. Det kan utgöra en del av den kontrollerande övervakningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten (NFS 2006:11). Data från programmets undersökningar innebär att att kvalitetsfaktorerna allmänna förhållanden (näringsämnen, siktdjup, försurning) och växtplankton (klorofyll) enligt NFS 2008:1 kan bedömas.

Programmet ger öven underlag till uppföljning av miljömålen "ingen övergödning" och "levande sjöar och vattendrag". Genom att undersökningen
bedrivs synoptiskt kan kartor som visar tillståndet i hela avrinningsområden, län eller vattendistrikt tas fram. Tillståndet i olika sjöar kan direkt jämföras. Programmet ger dock ingen information om inomårsvariationen.

Detta delprogram ska så långt som möjligt samordna och koordinera kommunernas provtagningar så att data kan utvärderas även i ett
regionalt perspektiv. Delprogrammet ska även förse kommunerna med ett regionalt jämförelsematerial.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Stockholm
Uppsala
2011-02-27 20:45
2021-12-07 11:54

Omdrevsövervakning som åtminstone genomförs vart 6:e år. Undersökningens omfattning varierar mellan olika år.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Trofiskt planktonindex (TPI) 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö