RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet förser vattenförvaltningen med värdefull data för klassificering av ekologisk status och miljökvalitetsnormer. Det är önskvärt men
inte ekonomiskt möjligt att undersöka samtliga kvalitetsfaktorer enligt förordningen i programmets stationer. Länsstyrelsen har därför prioriterat
kvalitetsfaktorn perifytiska kiselalger (påväxt) som i vissa fall kompletteras med lågintensiv vattenkemisk provtagning.

Programmet beskriver tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på övergödning. Programmet inkluderar undersökningstyperna "Påväxt i rinnande vatten" (39 stationer som provtas vart 6:e år) och "Vattenkemi i vattendrag" (Karaktäriserande provtagning med 4 prov under ett år).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 20:55
2021-02-15 09:40

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TDI-index för Kiselalger 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
%PT för Kiselager 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Deformerade kiselalgsskal 2009 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö