RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet förser vattenförvaltningen med värdefull data för klassificering av ekologisk status och miljökvalitetsnormer. Det är önskvärt men
inte ekonomiskt möjligt att undersöka samtliga kvalitetsfaktorer enligt förordningen i programmets stationer. Länsstyrelsen har därför prioriterat
kvalitetsfaktorn perifytiska kiselalger (påväxt) som i vissa fall kompletteras med lågintensiv vattenkemisk provtagning.

Programmet beskriver tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på övergödning. Programmet inkluderar undersökningstyperna "Påväxt i rinnande vatten" (39 stationer som provtas vart 6:e år) och "Vattenkemi i vattendrag" (Karaktäriserande provtagning med 4 prov under ett år).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 20:55
2021-02-15 09:40

Karaktäriserande provtagning med 4 prov under åtminstone ett år. Provtagning av metaller (filtrera) påbörjades först 2013.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2008 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2009 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2009 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2008 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 2008 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2013 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammoniak 2008 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2009 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2009 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2009 - 4 gånger vart sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö