RMÖ, Blekinge län, Artövervakning - Nostoc

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med delprogrammet är, förutom att övervaka en rödlistad art, att övervaka förändringar i vattenkvalitet (försurning, salthalt och övergödning), samt generera data för miljömålsuppföljning och uppföljning av Natura 2000 (N2000) habitaten 3110 och 3130.

Kemidata från Vitavatten (Rösjö) insamlas inom programmet Regionala kalkreferenssjöar Blekinge län.
Godkänd
2011-03-01 09:25
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Blekinge
2011-02-28 09:01
2018-06-19 08:34

Undersökningstyper Inventeringsmetod för sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) och näcköra (Nostoc parmelioides)
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 1997 - Var tredje år Länsstyrelsen i Bleking län
Utbredningsområde, täckningsgrad, dominerande kolonistorlek, koloniform, förekomst av juvenila individer