SRK, Lygnern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Omfattar Rolfsåns avrinningsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lyngnerns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-28 13:45
2020-09-28 08:58

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1972 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2015 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2015 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2003 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2003 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2001 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2000 2018 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2019 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2015 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2001 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2001 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2015 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2015 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö