RMÖ, Norrbottens län, Metaller i marina sediment

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Storskalig undersökning av metaller i kustsediment. Genom att studera metallhalter i ytsediment från lokaler som inte är direkt belastade av punktkällor fås en bild av den diffusa spridningen av metaller från både naturliga processer och mänskliga aktiviteter.

År 2006 kompletterades provtagningen med recipientlokaler, främst utanför mynningsområdena vid Piteå, Luleå och Kalix.
Godkänd
2011-03-14 08:19
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1992
-
Pågående
Norrbotten
Västerbotten
2011-02-28 13:52
2015-05-12 15:31

Analys av en sedimentpropp per lokal. Följer i huvudsak undersökningstypen Sediment-basundersökning med tillägg tungmetaller. Start 1992 upprepad 2006, förhoppning om att undersökningen upprepas vart tionde år. Antalet provtagningsplatser har varierat något pga. engagemang från verksamhetsutövare mm. 2006 togs 46 prover.
Undersökningstyper Sediment – basundersökning
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glödrest 1992 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning