SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i Ljusnans avrinningsområde samt i övriga inlandsvatten i Södra Hälsingland. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1961
-
Pågående
Gävleborg
Jämtland
2011-02-28 14:24
2015-03-20 13:59

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalkväve 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalfosfor 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Järn 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Mangan 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Prioriterade ämnen 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Bly och blyföreningar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Nickel och nickelföreningar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Särskilda förorenande ämnen 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Arsenik 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Krom 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Zink 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Koppar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalaluminium 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Fenoler 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Molybden 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Glödförlust 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Torrsubstans, TS 2012 - Var sjätte år Länsstyrelsen i Gävleborgs län