SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i Ljusnans avrinningsområde samt i övriga inlandsvatten i Södra Hälsingland. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1961
-
Pågående
Gävleborg
Jämtland
2011-02-28 14:24
2015-03-20 13:59

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1987 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1987 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö