SRK, Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i Ljusnans avrinningsområde samt i övriga inlandsvatten i Södra Hälsingland. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1961
-
Pågående
Gävleborg
Jämtland
2011-02-28 14:24
2015-03-20 13:59

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1987 - 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2012 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2012 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1993 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2012 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fenoler 1987 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2004 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö