SRK, Gästriklands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Gästriklands vattenvårdsförening bedriver samordnad recipientkontroll i Gästriklands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2006.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gästriklands vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 14:52
2012-06-01 09:49

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 1986 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1986 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Trofiskt planktonindex (TPI) 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Artantal för växtplankton 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Klorofyll a 1986 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Näringsämnespåverkan växtplankton 1995 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län