SRK, Gästriklands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Gästriklands vattenvårdsförening bedriver samordnad recipientkontroll i Gästriklands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2006.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gästriklands vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 14:52
2012-06-01 09:49

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1995 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1983 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1985 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1985 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1985 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1985 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1986 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2012 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2006 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö