SRK, Gästriklands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Gästriklands vattenvårdsförening bedriver samordnad recipientkontroll i Gästriklands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2006.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gästriklands vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 14:52
2012-06-01 09:49

Provtagning, provhantering och analyser genomförs i enlighet med rekommendationerna i Naturvårdsverkets undersökningstyp.
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2002 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalkväve 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalfosfor 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Järn 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Mangan 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kisel 2012 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Prioriterade ämnen 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kadmium och kadmiumföreningar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Antracen 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Fluoranten 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Bly och blyföreningar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Naftalen 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Nickel och nickelföreningar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Benso(a)pyrene 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Särskilda förorenande ämnen 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Arsenik 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Krom 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Zink 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Koppar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kobolt 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Vanadin 2012 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Glödrest 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Fluor 2012 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Totalaluminium 2012 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Molybden 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Glödförlust 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Torrsubstans, TS 2002 - 1 gång per år Länsstyrelsen i Gävleborgs län