SRK, Norrbottenskusten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ska ses som ett grundläggande basprogram vars syfte är att beskriva effekter av industriernas utsläpp samt att tillhandahålla kompletterande data som är nödvändiga vid beskrivning av recipienternas tillstånd. Programmet omfattar kontroll av fysikalkemiska parametrar (bl.a. närsalter, syre, siktdjup), klorofyll-a, metaller samt bottenfauna.

För närvarande ingår följande verksamheter i det samordnade programmet:
 Haparanda kommun, Bottenvikens reningsverk
 Kalix kommun, Kalix avloppsreningsverk
 BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgs Bruk
 Luleå kommun, Uddebo avloppsreningsverk
 SSAB EMEA AB, Luleå
 Piteå Renhållning och Vatten AB
 SCA Munksund AB, Piteå
 Smurfit Kappa Kraftliner AB, Piteå
Läs mer
Godkänd
2011-03-14 08:22
Kust och hav
Löpande program
SRK, Samordnad recipientkontroll
2005
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-01 07:25
2019-02-18 13:49

Samordnat recipientkontrollprogram för industrier och kommuner längs Norrbottens kust. Reviderat 2016. I utvärderingen av programmet används även resultat från Vallsundet (Ka15) som provtas inom SRK Torne- Kalixälvars vattenvårdsförbund.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2005 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2005 - 3 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt. Växtplankton = endast Klorofyll a
Klorofyll a 2005 - 3 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt. Växtplankton = endast Klorofyll a
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Syrgas 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Ljusförhållanden 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Siktdjup 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Vattenfärg 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Grumlighet 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Näringsämnen 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt. Oorg. närsalter endast 1 g/år (mars).
Totalkväve 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Totalfosfor 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 2005 - 1 gång per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt. Oorg. närsalter endast 1 g/år (mars).
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 2005 - 1 gång per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt. Oorg. närsalter endast 1 g/år (mars).
TOC 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Prioriterade ämnen 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Kadmium och kadmiumföreningar 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Bly och blyföreningar 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Nickel och nickelföreningar 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Temperaturförhållande 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Temperatur 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Särskilda förorenande ämnen 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Arsenik 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Krom 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Zink 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Koppar 2005 - 4 gånger per år Länsstyrelsen i Norrbottens län
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Salthaltsförhållanden 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Salinitet (PSU) 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Konduktivitet 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
Försurning 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.
pH 2005 - 4 gånger per år SMHI
Reviderat program 2016. Finns även vissa data från 1992 och framåt.