NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet av miljögifter i biota skall i första hand redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i de större havsbassängerna: Bottenviken, Bottenhavet, egentliga Östersjön Kattegatt och Skagerrak.

Undersökningen Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar utförs inom det nationella delprogrammet Metaller och organiska miljögifter. Syftet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av organiska tennföreningar.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1968
-
Pågående
Skåne
Utanför Sverige
Västra Götaland
Kalmar
Halland
Västernorrland
Gotland
Norrbotten
Västerbotten
Östergötland
Stockholm
Gävleborg
Blekinge
Uppsala
2011-03-01 13:53
2018-01-10 16:14

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 1979 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1979 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1981 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1979 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 1999 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 1994 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 1994 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1995 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 1981 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1999 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 1980 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 1980 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2007 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1995 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1981 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1981 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1980 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB