NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom detta delprogram analyseras miljögifter i fiskprover som tagits och lagrats i provbank enligt delprogrammet Miljögifter, provbankning inom programområde Sötvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1981
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Kronoberg
Värmland
Gotland
Jämtland
Västra Götaland
Stockholm
Dalarna
Örebro
Skåne
Jönköping
Västernorrland
Gävleborg
Halland
Västerbotten
Blekinge
Södermanland
Västmanland
2011-03-01 13:57
2022-10-13 10:28

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 1967 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1967 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1967 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2007 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorbensen 1985 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexaklorcyklohexan 1985 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2009 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 1992 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2007 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2007 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
DDT 1967 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 1967 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 2000 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1996 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1967 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2000 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalaluminium 1999 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB