SRK Tidan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Tidans Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1981
-
Pågående
Västra Götaland
Jönköping
2011-03-03 09:16
2021-06-22 11:23

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1987 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1987 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1987 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2013 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2013 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2013 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Uran 2013 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1983 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2011 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2011 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö