SRK Mörrumsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Mörrumsåns avrinningsområde. Provtagning utförs både i sjöar och rinnande vatten. Vad som undersöks inom programmet är olika fysikalisk kemiska parametrar som till exempel halter av näringsämnen, välkända biologiska indikatorer som till exempel plankton i sjöar, fisk i vattendrag och sjöar. Miljögiftsundersökningar ingår i programmet i form av analys av miljögifter och då huvudsakligen av tungmetaller i vatten och sediment.
Startåret för ett gemensamt recipientkontrollprogram för hela Mörrumsån var år 1973 då Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades. Före 1973 var recipientkontrollen uppdelad på Övre och Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Uppdateringar av programmet har utförts vid en rad tillfällen och de senaste skedde 2010 och 2014.
Resultatet ska enligt Naturvårdsverkets anvisningar vara uppgifter om halter, arealförluster och transporter av viktiga ämnen samt bedömningar av det biologiska tillståndet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1973
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
Jönköping
2011-03-03 13:30
2020-01-17 15:37

Antalet provtagningstillfällen vid respektive provlokal varierar. Frekvensen kan variera från 3 till 12 gånger per år. Förutom haltbestämnimngar av traditionella fysikalisk-kemiska parametrar som fosfor och kväve analyseras även vid vissa av stationerna metallhalter.
Undersökningstyper Siktdjup Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1973 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvävefraktionering (nitrit/nitrat)
Fosfat 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosforfraktionering (fosfat)
Prioriterade ämnen 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Barium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Strontium 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalsvavel 2017 - annat SLU, Institutionen för vatten och miljö