SRK Mörrumsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Mörrumsåns avrinningsområde. Provtagning utförs både i sjöar och rinnande vatten. Vad som undersöks inom programmet är olika fysikalisk kemiska parametrar som till exempel halter av näringsämnen, välkända biologiska indikatorer som till exempel plankton i sjöar, fisk i vattendrag och sjöar. Miljögiftsundersökningar ingår i programmet i form av analys av miljögifter och då huvudsakligen av tungmetaller i vatten och sediment.
Startåret för ett gemensamt recipientkontrollprogram för hela Mörrumsån var år 1973 då Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades. Före 1973 var recipientkontrollen uppdelad på Övre och Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund.
I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Uppdateringar av programmet har utförts vid en rad tillfällen och de senaste skedde 2010 och 2014.
Resultatet ska enligt Naturvårdsverkets anvisningar vara uppgifter om halter, arealförluster och transporter av viktiga ämnen samt bedömningar av det biologiska tillståndet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1973
-
Pågående
Kronoberg
Blekinge
Jönköping
2011-03-03 13:30
2020-01-17 15:37

Bottenfaunaprov tas antingen varje år eller vart tredje år beroende på strategi för respektive provlokal.
Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 1977 Slutår -