SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51

Blåmussla (Mytilus edulis) provtas och analyseras enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för metaller och mijögifter i biologiskt material. Musslor insamlas av dykare på ett djup mellan 1,5-2,5 meter.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i blåmussla
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bromerad difenyleter 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Fluoranten 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Benso(a)pyrene 2003 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1998 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bisfenol A 2011 - Var tredje år IVL Svenska Miljöinstitutet AB