SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51

Undersökningen innebär att provtagningen sker inom ett definierat område te x en vattenförekomst. För att få ut mer information från en provtagning så sprids stationerna i området och ett prov per station tas. Stationerna är således inte placerade i anslutning till speciella punktutsläpp, utan är avsedda att spegla påverkan på bottenfaunan inom ett större vattenområde.
I klustret tas 10 stationer med ett djup på minst 5 meters djup. De tidigare stationerna KD1, KD 2 och N 7 ingår som tre stationer i klustret.
Programmet har hämtat inspiration från det nationella samordnade mjukbottenfaunaprogrammet (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014-08-14. Förslag till samordnat bottenfaunaprogram i marin miljö)
Undersökningstyper Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår 2017 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2017 - Vart annat år SMHI
I klustret tas 10 stationer med ett djup på minst 5 meters djup. De tidigare stationerna KD1, KD 2 och N 7 ingår som tre stationer i klustret.