SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51

Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten provtas och analyseras enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp, Frekvent hydrografi och närsalter (version 1997). Provtagning skall ske första veckan i aktuell månad. Intensivstationer -12 gånger per år, Grundnät- 5 gånger per år (Jan, Feb, Jul, Aug, Dec). Nytt kontrollprogram fr o m 2011.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1991 - 12 gånger per år SMHI
Klorofyll a 1991 - 12 gånger per år SMHI
Totalbiomassa 2017 - 12 gånger per år SMHI
Växtplanktontäthet 2017 - 12 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1991 - 12 gånger per år SMHI
Syrgas 1991 - 12 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 1991 - 12 gånger per år SMHI
Siktdjup 1991 - 12 gånger per år SMHI
Näringsämnen 1991 - 12 gånger per år SMHI
Totalkväve 1991 - 12 gånger per år SMHI
Totalfosfor 1991 - 12 gånger per år SMHI
Ammonium 1991 - 12 gånger per år SMHI
TOC 1991 2002 12 gånger per år SMHI
Kisel 1991 - 12 gånger per år SMHI
Nitrat + nitrit 1991 - 12 gånger per år SMHI
Fosfat 1991 - 12 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kol 1991 - 12 gånger per år SMHI
Partikulärt organiskt kväve 1991 - 12 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1991 - 12 gånger per år SMHI
Temperatur 1991 - 12 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1991 - 12 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1991 - 12 gånger per år SMHI