SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten bildades 1991 och har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt, samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Från och med 2011 löper ett nytt program. Samordning sker med Blekingekustens Vattenvårdsförbund.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
SRK, Samordnad recipientkontroll
1991
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-03 15:07
2020-03-06 12:51

Miljögifter i sediment undersöks enligt av naturvårdsverket godkänd/föreslagen undersökningstyp i Miljöövervakningshandboken. "Ostört" ytsediment (0 - 2 cm) från ackumulationsbottnar provtas, enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Sediment basbeskrivning”. Fem prov per station tas och ytsedimenten analyseras som samlingsprov. Proverna anlyseras på tungmetaller, tot-N, tot-P, TOC, steroler, hartssyror samt fettsyror
Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalkväve 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalfosfor 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
TOC 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Prioriterade ämnen 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Tributyltenn föreningar 1993 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Arsenik 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1993 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB