SRK, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med provtagningarna är
• Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde.
• Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad
bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
• Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
• Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Dalarna
Uppsala
Gävleborg
2011-03-03 15:32
2019-01-14 15:39

Provtagningar i undersökningsområdet utförs i enlighet med kontrollprogrammet och följer gällande standard enligt följande: Naturvårdsverkets metodanvisningar för recipientkontroll vatten (SNV 3108), vattenkemi (BIN SR 11).
Undersökningstyper
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1990 2008 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1990 2008 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1990 2008 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1990 2008 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salinitet (PSU) 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Svavelväte 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö