SRK, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med provtagningarna är
• Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde.
• Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad
bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
• Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
• Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Dalarna
Uppsala
Gävleborg
2011-03-03 15:32
2019-01-14 15:39

Abborre analyseras med avseende på ålder, tillväxt och metaller i muskel och i vissa fall även lever.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Kadmium och kadmiumföreningar 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Bly och blyföreningar 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Nickel och nickelföreningar 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Särskilda förorenande ämnen 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Krom 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Zink 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.
Koppar 1991 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Provtagning i fisk.