SRK, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med provtagningarna är
• Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde.
• Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad
bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
• Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
• Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Dalarna
Uppsala
Gävleborg
2011-03-03 15:32
2019-01-14 15:39

Undersökningstyper Metaller i sediment Sediment – basundersökning
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Totalkväve 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Totalfosfor 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Järn 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Mangan 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Prioriterade ämnen 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Kadmium och kadmiumföreningar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Bly och blyföreningar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Nickel och nickelföreningar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Särskilda förorenande ämnen 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Krom 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Zink 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Koppar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Glödrest 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover
Molybden 1991 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sedimentprover