SRK, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med provtagningarna är
• Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde.
• Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad
bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
• Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
• Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Dalarna
Uppsala
Gävleborg
2011-03-03 15:32
2019-01-14 15:39

Undersökningstyper Siktdjup Vattenkemi i sjöar
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1994 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2009 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2009 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1994 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2008 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aklonifen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cypermetrin 2009 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dikofol 2014 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Heptaklor 2005 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Temperaturförhållande 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2011 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1990 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1990 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2009 - 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2009 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2000 - 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö