SRK, Rönne å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, nedströms Ringsjöarna, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén som idag är en fristående grupp inom vattenrådet. www.ronnea.com.
Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rönneåkommittén
SRK, Samordnad recipientkontroll
1978
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:49
2019-09-04 13:56

Metaller i vatten tas 1 ggr/år vid tre provpunkter i april.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1997 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1997 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1997 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1997 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1997 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö