SRK, Rönne å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, nedströms Ringsjöarna, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén som idag är en fristående grupp inom vattenrådet. www.ronnea.com.
Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rönneåkommittén
SRK, Samordnad recipientkontroll
1978
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:49
2019-09-04 13:56

Metaller i vattenmossa undersöks en gång om året i sju provpunkter. Provtagning i augusti-september.
Undersökningstyper Metaller i vattenmossa
Startår 1987 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Kadmium och kadmiumföreningar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Bly och blyföreningar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Nickel och nickelföreningar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Särskilda förorenande ämnen 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Arsenik 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Krom 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Zink 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Koppar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1987 - 1 gång per år Ekologgruppen i Landskrona AB