SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enligt miljöbalken ska företag och kommuner dels bedriva egenkontroll avseende den egna miljöfarliga verksamheten, dels undersöka vilka effekter den har på omgivningen. Denna kontroll är genom bildandet av Blekingekustens vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten samordnad i ett kontrollprogram för hela Blekinge läns kust och Skåne läns östra kust. Därutöver har kommuner och andra ett intresse av att övervaka havsmiljön ur andra aspekter såsom planering, miljöövervakning, rekreation och fiskerinäring, vilket också kan beaktas i ett gemensamt kontrollprogram.
Läs mer
Godkänd
2011-03-07 12:46
Kust och hav
Löpande program
Blekingekustens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Blekinge
Skåne
2011-03-07 12:42
2011-03-07 12:44

Metoden följer undersökningstypen ”Vegetationsklädda bottnar, ostkust” (Kautsky 2004) med de tillägg, ändringar och förtydliganden som anges i metodmanualen för mätkampanjen 2009, version 2009-06-30 (Blomqvist 2009), samt däri refererade dokument.
Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 1990 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 1990 - Vart annat år SMHI
Linjetaxering (transekt). Förekomst av lösliggande blåstång, Nyrekrytering av blås- och sågtångsplantor och Betningsskador på blås- och sågtång. Samt skrapprov i rödalgsbälte: artbestämning och biomassa per art.
Övriga biologiska parametrar 1990 - Vart annat år SMHI
Fauna och påväxt på blåstångsplantor: artbestämning, abundans och biomassa (våtvikt) per art
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1990 - Vart annat år SMHI
Näringsinnehåll per torrvikt av provtagna plantor (10 st per station)
Totalkväve 1990 - Vart annat år SMHI
Näringsinnehåll per torrvikt av provtagna plantor (10 st per station)
Totalfosfor 1990 - Vart annat år SMHI
Näringsinnehåll per torrvikt av provtagna plantor (10 st per station)
TOC 1990 - Vart annat år SMHI
Näringsinnehåll per torrvikt av provtagna plantor (10 st per station)